مجازات اعدام نوعی از مجازات نیست، بلکه نابودی حیات آن انسانی است که باید مجازات شود. فیلسوف و ریاضی دان اطریشی (وفات در سال ۱۹۵۱) معتقد است که مرگ جزو حوادث زندگی نیست، چون مرگ را نمیتوان احساس کرد. اگر آنرا احساس کنیم، پس زنده ایم و اگر بمیریم، دیگر احساسی نداریم. انسان باید در قرن ٢۱ ازخود سؤال کند که میخواهد یک جانی را مجازات و یا نابود کند.  هردوی اینها باهم قابل اجرا نیست

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert