«رؤیاهای رسولانه» از طرف دکتر سروش

 طرح ئورتی «رؤیاهای رسولانه» از طرف استاد گرانقدر دکتر سروش پنجرۀ جدیدی برای درک بهتر «بخش» های زیادی از قرآن باز کرده ولی در عین حال مشکلات دیگری را هم با خود به همراه آورد است. کاربرد این نظریه برای تعبیر آیات مربوط به رستاخیز، عذاب جهنم و پاداش های بهشتی قابل توجه است، ولی […]