زمان وهستی: حاشیه یی بر سخنرانی هایدگر

 زمان و هستی [1] مارتین هایدگر درسال ۱۹۶۲ یعنی ۳۵ سال پس از انتشار معروفترین اثرش یعنی  Sein und Zeit  (هستی و زمان) که درایران دوترجمه  ازآن به قلم های توانای عبدالکریم رشیدیان  و سیاوش جمادی موجوداست، یک سخنرانی تحت عنوان «زمان و هستی» انجام داد که در جلد ۱۴ آثارش بطور مکتوب آمده است. آنچه […]

آیا خدا هست؟

بخش اول – یک پرسش غیرمنطقی و هزاران پاسخ بی فایده! | هادی رضازاده | این جمله کوتاه که آیا »خدا هست؟«  از دوکلمه مبهم و نا رسا  تشکیل شده است. منظور از  »خدا«  و »بودن« دراین جمله چیست؟ انسانها قرنها درباره سؤالی بحث کرده اند که درآن نه مفهوم خدا و نه معنی بودن روشن است. ۱) پاسخ به این […]

١٠٠ سال پس از تئوری نسبیت

 شاید مهمترین و درعین حال قابل فهم ترین بخش از نظریات آلبرت اینشتاین را بتوان دراین خلاصه کرد که سرعت نور با وجود تغییر پارامترهای مکانی و زمانی همیشه ثابت می ماند. بطور مثال اگر ما از قطاریکه به سرعت ٢٠٠ کیلومتردرساعت حرکت میکند توپی را به جلو پرتاپ کنیم، سرعت قطار به سرعت توپ اضافه میشود […]

کارل پوپر و فلسفه فروتنی و فروتنی در فلسفه

کسانیکه دهه ۷۰ میلادی را به خاطر دارند، میدانند که ازچه سخن میگوییم: درآن سالها اگر روشنفکری میخواست مقبول بعضی محافل »انقلابی« بوده ومطرود و مغضوب نشود باید (حتی به عنوان یک روشنفکر مسلمان!) به اصولی چون »تضاد های آشتی ناپذیر«، »جنگ طبقاتی«، »قهرانقلابی« و … اعتقاد وایمان میداشت. عدم تحمل نظریات مخالف، و پافشاری […]

سعدی شیرازی و امانوئل کانت

سعدی شیرازی و امانوئل کانت در شماره گذشته چند سطری درباره بیداری و روشنگری ازدید فیلسوف آلمانی امانوئل کانت نوشتیم. روشنگری کانت را میتوان در این جمله هم خلاصه کرد که: دولت و دین برای مردم اند و نه مردم برای خدمت به سیاست و مذهب. همانطور که شاعر آلمانی گوته را برادر دوقولوی حافظ […]