«گریزگاهی بنام حقوق بشر» از بهمن نیرومند 

این عنوان کتاب جدیدی است که در نوامبر امسال به قلم بهمن نیرومند منتشر شد. نویسنده دراین کتاب چهرۀ دوگانۀ »حقوق بشر«  را  بگونه یی که ازطرف سیاستمداران غربی تبلیغ میشود نشان داده و حقوق بشر را گریزگاه و بهانه  یی برای اجرای سیاست های دوپهلو و منافقانه  میداند.  غرب در ارزیابی مشرق زمین همواره تمدن را در برابر توحش، مردمسالاری را مقابل خودکامگی و بالاخره حقوق بشر را در برابر حفقان قرار داده اشت. بهمن نیرومند این تقابل ها را باطل و وسیله یی برای نشان دادن برتری غرب دانسته و با نگاهی به وقایع قرن بیستم معتقد است که غرب در رابطه اش با جهان سوم هرگز  پیشگام تمدن و حقوق بشر نبوده است:

»دوجنگ جهانی را مسلمانان آغاز نکردند و اگر بخواهیم به زبان بوش و برلوسکنی سخن بگوییم، این دنیای متمدن بود که 6 میلیون یهودی را با گاز و آتش نابود کرد، صدهاهزار ویتنامی را با بمب های ناپالم به کشتن داد و همین تعداد از مردم ژاپن را کشته و معلول کرد. این دنیای متمدن بود که در شیلی کودتا کرد و ده ها هزار انسانرا کشت، در الجزایر قتل عام راه انداخت، در ایران دولت قانونی مصدق را ساقط کرده دیکتاتوری نظامی را جانشین آن کرد و در آفریقای جنوبی نظام برتری نژاد سفید را بر مردم آن تحمیل نمود.   «

نیرومند در این کتاب نشان میدهد که این سیاشت تا امروز همچنان ادامه داشته و حقوق بشر به عنوان بهانه و دستاویزی برای توجیه سیاست های غرب استفاده میشود. تا هنگامیکه صدام حسین و طالبان  برای آمریکا مفید بودند، از آنها حمایت شد. به نظر او جنگ های حاضر نه به منظور استقرار دموکراسی و حقوق بشر، بلکه تنها برای حفظ منافع غرب به راه افتاده است و میگوید:

»اگر در این کشورها دولتهایی بر سرکار باشند که واقعاً مدافع منافع مردم خود باشند، در اینصورت منافع مردم این کشورها بطور طبیعی در مقابل منافع غرب قرار خواهد گرفت…. غرب خواهان استقرار مردمسالاری در مشورهای مانیست.«

به همین دلیل غرب با کشورهای عقب مانده  و نظام های خودکامه یی چون عربستان سعودی رابطۀ دوستانه یی دارد:

»این ادعای غرب را که خواهان برپاشدن آزادی و مردمسالاری در خاور  میانه و مدافع حقوق بشر آنان می باشد،  چگونه میتوان پذیرفت، درحالیکه غرب حکمرانان خودکامۀ عربستان سعودی را دوست و همپیمان خود میداند؟ برای این تناقض آشکار تنها یک دلیل وجود دارد و آنهم اینست که عربستان سعودی صاحب بیشترین ذخایر نفتی و بزرگتیرین صادرکنندۀ نفت در جهان است.«

نیرومند به حق رفتار غرب را دوپهلو، منافقانه و غیرقابل اعتماد میداند. این سیاست یک بام و دوهوا  به دولتمردان کشورهایی چون ایران فرصت میدهد تا با شعارهای ضدآمریکایی توجه مردم را از مشکلات داخلی منحرف کنند.

نیرومند به شعارهای ساده یی چون »خروج سربازان« و »ورودکمک رسانان«  اعتقاد ندارد، بلکه براین باور است که غرب باید به یک تجدید نظر اساسی در سیاستش در برابر کشورهای عربی دست زند. زمان آن رسیده است که غرب صادقانه و در عمل برای دفاع از حقوق بشر در خاورمیانه اقدام کند و این تنها راه ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه است.

برگرفته وترجمۀ آزاد از سلیت رادیوی فرهنگی شمال آلمان:

http://www.ndr.de/kultur/literatur/buchtipps/menschenrechte127.html

aus NDR  Kultur (5. November 2012)

von Daniela Remus

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert