آزاده در سال ۱۹۸۹ در لوبک به دنیا آمد.  مادر او خانم شهره کتابی خیلی زود به استعداد دخترش پی برده و به تشویق او پرداخت. او در سن هفت سالگی شروع به ویولون زدن کرد. معلم او چند هفته بعد به او گفت: »تو با ویولون به دنیا آمده ای و مثل اینست که کسی این ساز را در گهواره تو قرار داده باشد.«

آزاده مقصودی با سن دوازده سالگی در امتحانات ورودی دانشکده موسیقی لوبک قبول شد.

او از دوسال پیش در کلاسهای دانشکده موسیقی لوبک شرکت کرده و توسط خانم پرفسورماریا اگلهف تعلیم میبیند. آزاده ۵ سال است که پشت سرهم در مسابقات »موسیقی نوازان جوان«  Jugend musiziert  شرکت کرده و دوبار برنده جایزه اول مسابقات سرتاسری آلمان شد.

آزاده تا بحال در کشورهای مختلف اروپا  و آسیا (لتلند، روسیه، چچن، جمهوری چک، لیتوانی و ایتالیا) به  عنوان سولیست و همراه با کنسرت برنامه اجرا کرده است. او درباره خود میگوید: »بزرگترین شادی من در زندگی نواختن ویولون است.«

شهر لوبک به شهروندی چون آزاده مقصودی افتخار میکند.  شهردار لوبک در ماه یولی همراه با وزیر فرهنگ ایالت  شلسویگ هولشتاین  و آزاده مقصودی در وزارت خارجه آلمان حاضر شده و نامزدی لوبک را برای کسب عنوان  »پایتخت فرهنگی اروپا درسال ۲۰۱۰«  اعلام نمود. او یکی از دلایل این نامزدی را حضور دانشجویان موسیقی از کشور های مختلف در دانشکده موسیقی این شهر دانست و  آزاده مقصودی  با نواختن قطعه ای نشان داد که شهرلوبک از لیاقت کافی برای کسب این عنوان که از طرف سازمان یونسکو به یکی از شهرهای اروپا اعطا میشود، برخوردار است.

 شهر لوبک به هنرمند ۱۴ ساله ایرانی آزاده مقصودی افتخار میکند.

آزاده در سال ۱۹۸۹ در لوبک به دنیا آمد.  مادر او خانم شهره کتابی خیلی زود به استعداد دخترش پی برده و به تشویق او پرداخت. او در سن هفت سالگی شروع به ویولون زدن کرد. معلم او چند هفته بعد به او گفت: »تو با ویولون به دنیا آمده ای و مثل اینست که کسی این ساز را در گهواره تو قرار داده باشد.«

آزاده مقصودی با سن دوازده سالگی در امتحانات ورودی دانشکده موسیقی لوبک قبول شد.

او از دوسال پیش در کلاسهای دانشکده موسیقی لوبک شرکت کرده و توسط خانم پرفسورماریا اگلهف تعلیم میبیند. آزاده ۵ سال است که پشت سرهم در مسابقات »موسیقی نوازان جوان«  Jugend musiziert  شرکت کرده و دوبار برنده جایزه اول مسابقات سرتاسری آلمان شد.

آزاده تا بحال در کشورهای مختلف اروپا  و آسیا (لتلند، روسیه، چچن، جمهوری چک، لیتوانی و ایتالیا) به  عنوان سولیست و همراه با کنسرت برنامه اجرا کرده است. او درباره خود میگوید: »بزرگترین شادی من در زندگی نواختن ویولون است.«

شهر لوبک به شهروندی چون آزاده مقصودی افتخار میکند.  شهردار لوبک در ماه یولی همراه با وزیر فرهنگ ایالت  شلسویگ هولشتاین  و آزاده مقصودی در وزارت خارجه آلمان حاضر شده و نامزدی لوبک را برای کسب عنوان  »پایتخت فرهنگی اروپا درسال ۲۰۱۰«  اعلام نمود. او یکی از دلایل این نامزدی را حضور دانشجویان موسیقی از کشور های مختلف در دانشکده موسیقی این شهر دانست و  آزاده مقصودی  با نواختن قطعه ای نشان داد که شهرلوبک از لیاقت کافی برای کسب این عنوان که از طرف سازمان یونسکو به یکی از شهرهای اروپا اعطا میشود، برخوردار است.

شهر لوبک به هنرمند ۱۴ ساله ایرانی آزاده مقصودی افتخار میکند.

آزاده در سال ۱۹۸۹ در لوبک به دنیا آمد.  مادر او خانم شهره کتابی خیلی زود به استعداد دخترش پی برده و به تشویق او پرداخت. او در سن هفت سالگی شروع به ویولون زدن کرد. معلم او چند هفته بعد به او گفت: »تو با ویولون به دنیا آمده ای و مثل اینست که کسی این ساز را در گهواره تو قرار داده باشد.«

آزاده مقصودی با سن دوازده سالگی در امتحانات ورودی دانشکده موسیقی لوبک قبول شد.

او از دوسال پیش در کلاسهای دانشکده موسیقی لوبک شرکت کرده و توسط خانم پرفسورماریا اگلهف تعلیم میبیند. آزاده ۵ سال است که پشت سرهم در مسابقات »موسیقی نوازان جوان«  Jugend musiziert  شرکت کرده و دوبار برنده جایزه اول مسابقات سرتاسری آلمان شد.

آزاده تا بحال در کشورهای مختلف اروپا  و آسیا (لتلند، روسیه، چچن، جمهوری چک، لیتوانی و ایتالیا) به  عنوان سولیست و همراه با کنسرت برنامه اجرا کرده است. او درباره خود میگوید: »بزرگترین شادی من در زندگی نواختن ویولون است.«

شهر لوبک به شهروندی چون آزاده مقصودی افتخار میکند.  شهردار لوبک در ماه یولی همراه با وزیر فرهنگ ایالت  شلسویگ هولشتاین  و آزاده مقصودی در وزارت خارجه آلمان حاضر شده و نامزدی لوبک را برای کسب عنوان  »پایتخت فرهنگی اروپا درسال ۲۰۱۰«  اعلام نمود. او یکی از دلایل این نامزدی را حضور دانشجویان موسیقی از کشور های مختلف در دانشکده موسیقی این شهر دانست و  آزاده مقصودی  با نواختن قطعه ای نشان داد که شهرلوبک از لیاقت کافی برای کسب این عنوان که از طرف سازمان یونسکو به یکی از شهرهای اروپا اعطا میشود، برخوردار است.

 شهر لوبک به هنرمند ۱۴ ساله ایرانی آزاده مقصودی افتخار میکند.

آزاده در سال ۱۹۸۹ در لوبک به دنیا آمد.  مادر او خانم شهره کتابی خیلی زود به استعداد دخترش پی برده و به تشویق او پرداخت. او در سن هفت سالگی شروع به ویولون زدن کرد. معلم او چند هفته بعد به او گفت: »تو با ویولون به دنیا آمده ای و مثل اینست که کسی این ساز را در گهواره تو قرار داده باشد.«

آزاده مقصودی با سن دوازده سالگی در امتحانات ورودی دانشکده موسیقی لوبک قبول شد.

او از دوسال پیش در کلاسهای دانشکده موسیقی لوبک شرکت کرده و توسط خانم پرفسورماریا اگلهف تعلیم میبیند. آزاده ۵ سال است که پشت سرهم در مسابقات »موسیقی نوازان جوان«  Jugend musiziert  شرکت کرده و دوبار برنده جایزه اول مسابقات سرتاسری آلمان شد.

آزاده تا بحال در کشورهای مختلف اروپا  و آسیا (لتلند، روسیه، چچن، جمهوری چک، لیتوانی و ایتالیا) به  عنوان سولیست و همراه با کنسرت برنامه اجرا کرده است. او درباره خود میگوید: »بزرگترین شادی من در زندگی نواختن ویولون است.«

شهر لوبک به شهروندی چون آزاده مقصودی افتخار میکند.  شهردار لوبک در ماه یولی همراه با وزیر فرهنگ ایالت  شلسویگ هولشتاین  و آزاده مقصودی در وزارت خارجه آلمان حاضر شده و نامزدی لوبک را برای کسب عنوان  »پایتخت فرهنگی اروپا درسال ۲۰۱۰«  اعلام نمود. او یکی از دلایل این نامزدی را حضور دانشجویان موسیقی از کشور های مختلف در دانشکده موسیقی این شهر دانست و  آزاده مقصودی  با نواختن قطعه ای نشان داد که شهرلوبک از لیاقت کافی برای کسب این عنوان که از طرف سازمان یونسکو به یکی از شهرهای اروپا اعطا میشود، برخوردار است

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert