پیشگامان، گامی جدید برای معرفی فرهنگ فارسی

شهرهامبورگ نه تنها دربین آلمانی ها به عنوان شهرمطبوعات شهرت یافته است، بلکه بخصوص در سالههای گذشته یکی از مراکز مهم آلمان برای نشریات فارسی زبان شده است. در کنار مجله هایی مانند »قاصدک«، »چاپار«، »زیور« و »ققنوس« اکنون از ۸ ماه قبل به عنوان ادامه دهندۀ  »پیام آوران«  مجلۀ  »پیشگامان«  به سردبیری بهروز جوادی منتشر میشود. هرکدام از این نشریات  ویژگی خاص خود را دارد. بهروزجوادی در بارۀ ویژگی »پیشگامان«  به برگ سبز چنین گفت:

»ویژگی نشریۀ ما در اینست که کوشیده ایم مطالبی عرضه کنیم که دربرگیرندۀ سلیقه و نیازهای هموطنان و همزبانان افغانستانی و ایرانی باشیم. تلاش ما همچنین براینست که با همزبانان تاجیکستان نیز رابطه برقرار کنیم. موضوعات مقالات ما بیشتر در زمینۀ مسائل زبانی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی حوزۀ تمدنی خراسان بزرگ است. تلاش نموده ایم فرهنگ پشتیبانی مالی را از راه خرید این نشریه در بین خوانندگان رواج دهیم. این نشریه خود را حامی یکپارچگی فرهنگی این حوزۀ تمدن باشیم.«

برگ سبز: تجربۀ چندین دهۀ گذشته نشان میدهد که خیلی از نشریات فرهنگی در شهر ما همواره در اثر مشکلات مالی نتوانستند به کار خود ادامه دهند. امیدواریم مجلۀ  »پیشگامان«  که پل فرهنگی بین سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان است، در این راه موفق و سربلند باشد.

روشنفکر افغانستان در خواب خرَد

کتاب خواب خرد؛ از آن رو که نشر و چاپ کتاب در جامعه افغانستان از نظر حجم پائین‌ترین سطح و از نظر ارقام کمترین میزان را دارد، در حوزه اندیشه و فرهنگ، یک رخداد به حساب می‌آید.

علی امیری نویسنده کتاب خواب خرد، سعی کرده تا ورای زندگی روزمره نگاه کند و به این جهت، انگشت به ریشه‌های حیات فکری انسان افغانی گذاشته و تعامل و چگونگی آن را با سنت‌های تاریخی و اجتماعی در نسبت به زمان به نقد کشیده است.

این کتاب، در ۳۶۰ صفحه چاپ شده و افزون بر مقدمه و درآمد، حاوی سه دفتر: تأملات افغانی، تأملات دینی و تأملات غربی است.خواب خرد، نگاهی است به تجربه‌های نوسازی، اندیشه و اندیشیدن و روشفکر و روشنفکری در افغانستان و الگوهای تاریخی حاکم بر روابط اسلام و غرب. در دفتر دوم؛ سنت، پارادایم‌های فهم ایمان در اسلام و روشنفکری در افغانستان به بحث گرفته شده است. پرسش از دموکراسی، هوسرل و بحران غرب؛ عنوانهای است که دفتر سوم خواب خرد، به آن اختصاص یافته است. (سایت بی بی سی)

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert