آرتور ميلر درگذشت

 

آرتور ميلر درگذشت  آرتور میلر يکی از برجسته ترين نمايشنامه نويسان آمريکايی در سن هشتاد و نه سالگی   روز دهم فوريه  2006 درگذشت.  نمايشنامه »مرگ دستفروش« مشهورترین اثر اوست که در سال ١٩٤٩ جايزه پوليتزر را برای نويسنده ٣٣ ساله اش به ارمغان آورد. این نمایشنامه تصويری از به انحراف کشيده شدن رويای آمريکايی بود و تحولی در شخصيت پردازی قهرمانهای تراژيک در هنر نمايش محسوب می شد. آرتور میلر یک شخصیت جهانی بود و از نویسندگان تحت ستم در همۀ دنیا حمایت میکرد. یکی از اقدامات تحسین آمیز و مؤثر او این بود که در شصت و یکمین کنگره انجمن جهانی قلم که درسال ١٩٩٤ درپراگ تشکیل شده بود،  نامۀ سرگشادۀ ١٣٤ نوسندۀ معترض ایرانی را شخصاً به زبان انگلیسی از پشت تریبون قرائت کرد. با پشتیبانی بی دریغ او بود که تأسیس »انجمن قلم ایران در تبعید« در همان کنگره به اتفاق آراء تصویب شد.

Mit Arthur Miller verlor die Weltliteratur einen großen Unterstützer. Miller verstand sich als Weltbürger und setzte sich weltweit für Schriftsteller ein, die in der „Dritten Welt“ unter schweren Bedingungen leben und arbeiten müssen. Auf dem 61. Kongress der P.E.N. in Prag (1994) verlas er persönlich den offenen Brief von 134 iranischen Schriftstellern. Mit seiner Unterstützung wurde auf diesem Kongress das „Iranian PEN Centre (in Exile)“ gegründet.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert