ابراهیم در کشمکش میان خشونت و انساندوستی؛ بازهم روایتی دیگر

 هادی رضازاده:  انگیزۀ نوشتن این مقاله بعد از خواندن مطلبی بود که در سایت وزین فرهنگی نیلوفر تحت این عنوان به قلم آرش سلیم   آمده است: جایی که خدا «فدیه» می دهد: روایتی دیگر از داستان ابراهیم و فرزندش. اکنون صاحب این قلم روایت دیگری از این داستان ارائه داده و آنرا به بحث می گذارد: […]

گناهان مصلح مسیحیت: مارتین لوتر

(بخش اول: مارتین لوتر و یهودیت) |هادی رضازاده| مقدمه: نوشتۀ حاضر بخش اول از مقالاتی است که در بارۀ «خطاهای مارتین لوتر» از طرف من منتشر خواهد شد. دراین نوشته ها به مواضع نامطلوب و جنجال برانگیز مارتین لوتر در مقابل یهودیت، اسلام، ترک های عثمانی، پاپ و زنان خواهیم پرداخت. هدف از این مقالات «دامن […]