ابراهیم در کشمکش میان خشونت و انساندوستی؛ بازهم روایتی دیگر

 هادی رضازاده:  انگیزۀ نوشتن این مقاله بعد از خواندن مطلبی بود که در سایت وزین فرهنگی نیلوفر تحت این عنوان به قلم آرش سلیم   آمده است: جایی که خدا «فدیه» می دهد: روایتی دیگر از داستان ابراهیم و فرزندش. اکنون صاحب این قلم روایت دیگری از این داستان ارائه داده و آنرا به بحث می گذارد: […]