نو اندیشیان دینی

 

خوانندگان عزیز

بیش از صد سال از جنبش نواندیشی دینی می گذرد.  این جنبش اکنون وارد مرحلۀ نوینی شده است که چهارچوب اصلی آن را آزادی، حقوق بشر، تسامح و عدالت تشکیل می دهد.  یکی از مؤلفه های اصلی این حرکت اعتقاد اندیشمندان به آزادی بیان و تحقیق است، بدون قبول خط قرمزی برای اندیشه و فکر.

هدف ما از ایجاد این سایت آشنایی با اندیشمندانی است که در ایران و دیگر کشورها دراین راه قدم برمیدارند. تجربۀ  زندگی در اروپا نشان میدهد که غرب در سالهای گذشته  بیشتر از افق امنیتیی و پلیسی به اسلام توجه داشته است و از این رو ضرورت انتشار مهمترین نتایج دگراندیشی اسلامی به زبان آلمانی بیش از پیش احساس میشود. گردانندۀ این سایت می کوشد تا با هماهنگی اندیشمندان فارسی زبان گزیده یی از نوشته های آنها را به آلمانی ترجمه کرده و یا ترجمه های پیشنهادی را درا ین سایت قرار دهد. غرب نیز پس از گذشت دوره یی از برخوردهای سطحی و عوام پسند کم کم به دنبال تحقیقات عمیق تری در بارۀ اسلام است.  

صفحه های مربوط به هر اندیشمندی تنها برگزیده یی است از موضوعات و مطالب و نمیتواند جانشین سایت های شخصی این سروران گردد، بلکه انتخابی است از این سایت های شخصی و رسمی.

ما میکوشیم برای هر اندیشمندی یک صفحۀ جداگانه بازکنیم. در این صفحه ها برگزیده هایی از نوشته های ایشان آورده میشود. منبع این گزینش دردرجۀ اول سایت های رسمی و شخصی این متفکرین است. دراین گزینش کوشش خواهد شد که مطلب به این شکل دسته بندی شود:  

زندگینامه، مقالات، سخنرانی های مکتوب، مصاحبه ها، نقد و نظر دیگران و پاسخ به انتقادات 

Die islamische Theologie und Koranforschung erlebt eine noch nie da gewesene Renaissance: In vielen Ländern sind islamische Denker, darunter auch viele jungen Wissenschaftler mit neuen Auslegungen des Koran beschäftigt. Sie leben häufig in großer Gefahr und werden von Orthodoxie und Herrschenden abgelehnt und auch verfolgt, denn diese Forscher stellen Freiheit, Menschenrechte, Toleranz, Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Unser Projekt will manche dieser Denker vorstellen und auch Teile ihrer Arbeiten in deutscher Sprache veröffentlichen. Nicht nur weltberühmte Islamforscher, sondern auch junge Akademiker werden vorgestellt, die auch in Deutschland einen liberalen Islam präsentieren.

Für Anregungen und Initiativen sind wir dankbar.

Dr. hadi Resasade (Hamburg)

www.resasade.de

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)