پیشگامان، گامی جدید برای معرفی فرهنگ فارسی

شهرهامبورگ نه تنها دربین آلمانی ها به عنوان شهرمطبوعات شهرت یافته است، بلکه بخصوص در سالههای گذشته یکی از مراکز مهم آلمان برای نشریات فارسی زبان شده است. در کنار مجله هایی مانند »قاصدک«، »چاپار«، »زیور« و »ققنوس« اکنون از ۸ ماه قبل به عنوان ادامه دهندۀ  »پیام آوران«  مجلۀ  »پیشگامان«  به سردبیری بهروز جوادی …

پیشگامان، گامی جدید برای معرفی فرهنگ فارسی Weiterlesen »