آيت الله منتظری: تغییر دین همیشه به معنی ارتداد نیست.

آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی از یک شهروند خارج کشور  گفته است که  که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود و توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و „سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام“ کافر شود. وی تصريح می کند که: „اگر ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اتفاق افتاد موجب اعدام نيست.“ آيت االه منتظری حتی فراتر رفته می گويد: „بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است.“ (BBC)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert